الگوهای ساخت گل بلندر

الگوهای ساخت گل بلندر

این الگوها بر اساس شماره هایی که در آموزش وجود دارند ، بر اساس شماره های آموزش ها این الگوها را دانلود کنید ..

 

الگوهای ساخت گل بلندر

این الگوها بر اساس شماره هایی که در آموزش وجود دارند ، بر اساس شماره های آموزش ها این الگوها را دانلود کنید ..

برای دیدن این الگوها میبایست برنامه adob acrobat reader را در کامپیوتر خود نصب نمایید

 

1- الگوهای شماره های 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 و 10

2- الگوهای شماره های 11-16- 28 - 29

3- الگوهای شماره های 12- 13 - 19 - 20 - 36

4- الگوهای شماره های 14 - 15 - 21 - 22 - 23

5 الگوهای شماره های 13 - 24 - 25 - 26 - 27 - 31

6- الگوهای شماره های 32 - 33 - 35 - 38 - 37

7- الگوهای شماره های 14 - 15 - 27 - 34 - 35 - 47 - 48 - 55 - 105 - 107

8- الگوهای شماره های 15 - 43 - 89 - 95

9- الگوهای شماره های 16 - 40 - 42 - 48 - 95 - 116

10- الگوهای شماره های 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 71

11- الگوهای شماره های 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 118

12- الگوهای شماره های 60 - 61 - 62 - 66 - 68 - 80 - 81 - 82

13- الگوهای شماره های 64 - 65 - 69 - 80 - 86 - 100

14- الگوهای شماره های 59 - 73 - 83 - 112 - 116

15- الگوهای شماره های 72 - 75 - 76 - 78 - 79 - 85 - 108

16- الگوهای شماره های 87 - 88 - 90 - 95 - 101 - 120 - 119

17- الگوهای شماره های 91 - 93 - 96 - 102 - 109 - 114

18- الگوهای شماره های 94 - 97 - 99 - 110 - 111 - 115

19- الگوهای شماره های 92 - 103 - 104 - 113

20- الگوهای شماره های 27 - 98 - 106 - 107 - 119