آموزش گل بلندر زنبق کروشه Iris

آموزش گل بلندر زنبق کروشه   Iris

آموزش گل بلندر زنبق کروشه Iris

شيوه ساخت

اين گل به رنگهاي سورمه اي , بنفش , زرد بسيار زيبامي باشد.

1- از الگوي شماره (68)و (69) و (70) هر كدام سه عدد برش بزنيد قسمت بالاي الگوي شمراه (68) را بنفش تيره و قسمت پايين الگو را بنفش كمرنگ رنگ آميزي كنيد.

2- سطح A از الگو شماره (69) و(70) را بنقش كمرنگ و سطح B از الگوي فوق را به رنگ بنفش تيره رنگ آميزي كنيد .

3- الگوي شماره (68) را گرم كرده و حالت دهيد (مي توان اين الگو را كروشه نيز كرد. )

4- الگوي شماره (69) را پليسه كنيد, سپس لبه بيروني گلبرگ را لق كنيد .

5- سيم را به رنگ بنفش رنگ آميزي كرده كمي چسب قطره اي به سيم زده و پشت تمام گلبرگها را سيم بزنيد .

6- سه گلبرگ شماره (68) را روي هم قرار داده و ساقه را با نخ محكم كنيد.

7- هر گلبرگ شماره (69) را روي گلبرگ شماره (70) قرار داده و يكي را رو به پايين و يكي را رو به بابا حالت دهيد. بدني صورت سه گلبرگ دوتايي بدست مي آيد .

8- ما بين هر دوگلبرگ شماره (68) يك گلبرگ دوتايي قرار دهيدو ساقه را روكش كنيد.

9- سطح Aاز الگوي شماره (69) و (70) را با رنگ اكريليك زرد سايه بزنيد .

10 در طول ساقه دو برگ آماده قرار دهيد

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید