آموزش گل بلندر دلفینیم Delphinium

آموزش گل بلندر دلفینیم    Delphinium

آموزش گل بلندر دلفینیم Delphinium

وسايل مورد نياز

فوم ليموئي

پرچم ليموئي صدفي

خمير گل چيني سبزرنگ

سيم ساقه شماره پنج

شيوه ساخت

اين گل به رنگهيا سفيد , آبي , بنفش , صورتي و ليموئي بسيار زيبا مي باشد .

1- از الگوي شماره (112) بيست عدد , از الگوي شماره (113) هفده عدد و از الگوي شماره (114) چهارده عدد و از الگوي شماره (115) چهارده عدد و از الگوي شماره (115) يازده عدد روي فوم ليموئي برش بزنيد .

2- لبه گلبرگ تمام الگوها را سايه نارنجي بزنيد .

3- الگوي شماره (112) و (113) را تا زده , چهار لا كنيد, وسط گلبرگ را دردست گرفته لبه ها را گرم كنيد , سپس پيچ دهيد تا تمام گلبرگهاي الگوي فوق حالت پيچ به خود گيرد . (از شيوة اتو كاري در بخش نخست كتاب كمك بگيريد .

4- گلبرگهاي الگوي شماره (114) و(115) را گرم كرده از عرض گلبرگ آن را كروشه كرده و سر گلبرگ را به سمت بيرون متمايل كنيد.

5- سه الي چهار پرچم را به سيم شماره پنج متصل كنيد و گلبرگها را از كوچك به بزرگ هر كدام يك عدد با چسب به زير پرچم بچسبانيد

گلها را سه تا يك رديفه ـ سه تا دو رديفه ـ و مابقي را چهار رديفه آماده كنيد.

 

 

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید