آموزش گل بلندر رز وحشی Will Rose

آموزش گل بلندر رز وحشی   Will  Rose

آموزش گل بلندر رز وحشی Will Rose

وسايل مورد نياز:

فوم به رنگ بنفش روشن و سبز

رنگ روغن بنفش

سيم ساقه شماره هفت

خمير گل چيني

شيوه ساخت :

1- از الگوي شماره (28) و (29) هر كدام دو عدد روي فوم بنفش برش بزنيد .

2- لبه هرگلبرگ از الگوهاي فوق را با تكه اي ابر سايه بنفش بزنيد .

3- گلبرگهاي الگوي فوق را درتماس با كف اتو گرم كرده روي ابر قراردهيدو با سمبه داخل آن را گود كنيد . چهار گلبرگ بدين ترتيب ازهر الگو گود خواهد شد سپس گلبرگها را داخل دست جمع كنيد و وسط الگو رادرتماس با كف اتو گرم كرده روي ابر قرار داده و كمي با سمبه گود كنيد .

4- لبه هر گلبرگ ازالگوي شماره (29) را كمي گرم كرده و به سمت خارج حالت دهيد اما گلبرگهاي الگوي شماره (28) را فقط با سمبه گود كنيد نيازي به حالت دادن به سمت خارج ندارد .

5- تكه اي خميربه صورت مخروطي كوچك آماده كرده در رأس سيم شماره هفت قرار داده و داخل گلبرگ آماده طبق الگوي شماره (28) قرار دهيد گلبرگها را بهم بياوريد و باچسب به خمير مخروطي شكل به حالت غنچه بچسبانيد .

6- گلبرگ آماده بعدي طبق الگوي شماره (28) را با چسب به زير الگوي قبل بچسبانيد سپس دو گلبرگ آماده (29) را در زير گلبرگهاي قبل قرار دهيد .

7- طبق الگوي (30) كاسبرگي را روي فوم سبز برش بزنيد . لبة گلبرگها را سايه قرمز زده آن راگرم كنيد سپس روي ابرقرار داده وسط آن را گود كنيدوبا چسب به زيرگل آماده ازمرحلة قبل بچسبانيد.

8- با تعدادي گل وبرگ سرشاخه را آماده كرده و از بهم پيوستن سرشاخه ها ، شاخة اصلي را آماده كنيد.

 

برای دانلود الگوها کلیک کنید