آموزش سری دوم کلیات بلندر

آموزش سری دوم کلیات بلندر

الگوي مورد نظر را از بخش الگوهاي كتاب جدا كرده روي ورقه راديولوژي منتقل كنيد . آن را روي فوم بگذاريد و با مداد دورش را خط بكشيد ، سپس از داخل آن را بچينيد . رنگ آميزي به دو صورت انجام مي شود :

 الگوي مورد نظر را از بخش الگوهاي كتاب جدا كرده روي ورقه راديولوژي منتقل كنيد . آن را روي فوم بگذاريد و با مداد دورش را خط بكشيد ، سپس از داخل آن را بچينيد .

 رنگ آميزي به دو صورت انجام مي شود :

الف) روي ورقه فوم بريده شده كه توسط ابر و رنگ روغني انجام مي شود.

ب) روي ورقه فوم برش نشده به صورت ترام رنگي و يا ابرو بادي .

 

شیوه رنگ آمیزی و سایه کاری روی فوم

1-رنگ موضعي :

رنگ را روي پالت قرار دهيد و ابر ر ا به رنگ آغشته كرده سپس روي قسمتي از گلبرگ روي فوم منتقل مي شود.


2- رنگ پوششي :

با قلم مو رنگ غليظ را روي فوم كشيده ، فوم به رنگ دلخواه رنگ مي شود .

 


3- رنگ ترام :

جهت سايه كاري با ابر روي فوم ايجاد مي شود با كشيدن رنگ روي فوم يك ترام تيره به روشن روي فوم ايجاد كنيد ، دو رنگ راي كي از بالاي گلبرگ يكي از پائين گلبرگ ايجاد كرده رنگها محو و مات شده و داخل هم مي شوند به صورتي كه يك خط نتئاند حد فاصل دو رنگ را مشخص كند يا از يك رنگ روشن شروع شده و به رنگ تيره ختم ميشود

.

 

4- رنگ ابر و بادي :

با كشيدن ابر به صورت مدور روي فوم با دو رنگ متفاوت ايجاد مي شود ، دو يا سه فوم با دو رنگ را با ابر روي قسمتهاي مختلف فوم كشيده سعي كنيد رنگهابه صورت لكه لكه روي فوم نمايان مي شوند .

5- سايه كاري :

پس از ساخت رنگ مورد نظر با ابري كه كمي به رنگ آغشته شده سايه ملايمي را در لبه گلبرگ ايجاد كنيد .

1- چروك كردن :

فوم را گرم كرده فورا آن را داخل دست مچاله كنيد ،‌پس از سرد شدن فوم آن را باز كنيد خطوط چروك روي فوم ديده مي شود


2- كروشه كردن :

فوم را گرم كرده آن را از يك طرف يا از وسط جمع كنيد حالت كروشه اي و تمايل به سمت دلخواه ايجاد مي شود .

 

3- لوله كردن :

لبه گلبرگ را گرم كرده ، يك طرف لبه بيروني گلبرگ را سريعا لوله كنيد ، سپس قسمت مقابل را گرم كرده و مجددا آن را به سمت قسمت مقابل را گرم كرده و مجددا آن را به سمت خارج لوله كنيد .

 

4- لق كردن :

لبه گلبرگ را كمي گرم كنيد .انگشت شصت يك دست را به سمت داخل گلبرگ و انگشت اشاره دست ديگر را به سمت خارج گلبرگ بگذاريد و آن را كمي بكشيد تا لبه گلبرگ كش آمده و لق شود .


5- پليسه كردن :

فوم را گرم كرده يك بار از رو يكبار از زير . آن را تا بزنيد بدين ترتيب آن را پليسه كنيد ،پس از سرد شدن آن را باز كنيد خطوط پليسه روي كار باقي خواهد ماند .

6- فنجاني كردن :

گلبرگ را گرم كنيد آن را روي ابر قرار دهيد و با فشار سمبه سايز بزرگ روي گلبرگ آن را به داخل ابر فشار دهيد تا وسط گلبرگ به فرم كاسه اي شكل بگيرد .

7- پيچانيدن :

گلبرگ را گرم كرده يك طرف آن را با دست نگه داشته سمت ديگر آن را كاملا بپيچانيد پس از سرد شدن گلبرگ كه به صورت زيبايي پيچ خورده است.

8- قالب زدن :

گلبرگ را كاملا گرم كرده سريعا روي قالب منتقل كرده و با ابر آن را به قالب فشار دهيد تا خطوط روي قالب روي فوم منتقل شود .

9- ناودانی کردن :

اين متداتو زدن در گلبرگهاي كشيده استفاده مي شود پس از گرم كردن هر يك از گلبرگهاي يك الگو بلافاصله آن را روي ابر قرار دادن و سمبه را از انتهاي گلبرگ روبه سر گلبرگ بكشيد تا حالت ناوداني روي گلبرگهاي آن ايجاد شود .

10- حالت دادن :

گلبرگ را در تماس با اتو قرار داده تا كاملاً گرم شود با دست آن را به سمت داخل يا خارج حالت داده و نوك آن را كمي تيز كنيد .

11- لوله و کروشه کردن:

لبه گلبرگ را در تماس با اتو قرار داده پس از گرم شدن بالفاصله آن را دور جسم لوله اي شكل بپيچيد سپس از دو طرف آن را بهم بفشاريد تا روي لوله ايجاد شده چروك هاي بهم چسبيده اي ايجاد شود اين متداتو حالت بسيار جذابي را روي گلبرگ ايجاد مي كند

12- سوزاندن :

پس از ايجاد اتوي دلخواه روي گلبرگ لبه بليروني گلبرگ را روي شعله گرفته اجازه دهيد تا كمي بسوزد با اين كار لبه گلبرگ حالت بسيار زيبايي به خود مي گيرد .