فتیله یا شعله

فتیله یا شعله

نخ کتانی یا پنبه ای تابیده شده که درون شمع قرار می گیرد ، فتیله یا شعله نامیده می شود . برای اجتناب از دود نکردن می توان از نمک معدنی استفاده کرد

نخ کتانی یا پنبه ای تابیده شده که درون شمع قرار می گیرد ، فتیله یا شعله نامیده می شود . برای اجتناب از دود نکردن می توان از نمک معدنی استفاده کرد . شما برای ساختن شمع می توانید به جای فتیله های صنعتی از بند کفش هم استفاده کنید . اما قبل از استفاده آنرا در محلول اسید بوریک 2 درصد آغشته نمائید . وقتی فتیله درست سرجایش نباشد ، شمع از یک طرف مصرف می شود و این خوب نیست . می توانید از مجموعه یک نوع گل یا یا یک نوع برگ هم استفاده نمائید . بدنبال برگهای هماهنگ و یک رنگ و بیرنگ هم باشید . اما رنگ مخصوص و جذاب باشد .

شمع های برتر

یک شمع خوب باید خصوصیات زیر را داشته باشد :

قدرت روشنائی

ذوب کامل

شعله خوب

تناسب بین قطر فتیله و ابعاد شمع برگهای سرخس ، ساقه چمن ، خوشه گندم ... از حاشیه شمع ها بیرون می آیند . بنابراین در انتخاب برگها زیاد دقت کنید . در تصویر صفحه 14-13 ، شمعدانی می بینید که در میان آن گلهای رز و میخک بشکل زیبائی تزئین شده است . شمع ها که روی پایه ای از آهن کروی شکل قرار گرفته اند و با طنابهائی تزیین شده اند ، همراه با نور آن ، صحنه را بخوبی آراسته اند . دور هر یک از شمع ها در پائین با طنابی پیچیده شده که انتهای آن دارای منگو له است .

شمع های زیبا و شفاف را از نهنگ سفید تهیه می کردند . نوعی چربی در سر نهنگ وجود دارد که در تماس با هوا خشک و شکننده و تقریبا بلورین می شود .