تزئین شمع به روش استنسیل

تزئین شمع به روش استنسیل

در زبان انگلیسی کلمه استنسیل به معنای الگوئی است از جنس اسید که آنرا بریده و روی سطح شیئی استفاده می کنند .

وسایل لازم :

الگو ، قلم استنسیل , رنگ آکریلیکس

الگو ر ا روی شع بگذارید .

با استفاده از قلم ا رنگ آکریلیک را روی آن بمالید .

در زبان انگلیسی کلمه استنسیل به معنای الگوئی است از جنس اسید که آنرا بریده و روی سطح شیئی استفاده می کنند .

بعد از اینکه قلم را به رنگ آغشته کردید ، بخشهای خالی الگو را از خارج به داخل پر کنید . فقط دقت کنید که قلم حالت عمودی داشته باشد .