تزئین شمع با اسفنج

تزئین شمع با اسفنج

استفاده از اسفنج یاد آور شمع های قدیمی است . ضمناً نواقص کار را می پوشاند و به آن شفافیت می دهد .

سایل لازم :

اسفنج طبیعی ، رنگهای آکریلیک

اسفنج را خیس کنید سپس با قلم مو ، رنگ اکریلیک را روی آن بمالید.

تمام سطح را خوب پوشش دهید . برای اینکه بهتر جلوه کند از رنگهای دیگر استفاده کنید .

استفاده از اسفنج یاد آور شمع های قدیمی است . ضمناً نواقص کار را می پوشاند و به آن شفافیت می دهد .