تزیین با موم های نواری

 تزیین با موم های نواری

نوارهای مومی را می توانید از مغازه مخصوص همین کار خریداری کنید . این نوارهای را با کمی فشار انگشت می توان روی شمع بکار برد . هر اندازه لازم باشد می توان آنرا برش داد .

 نوارهای مومی را می توانید از مغازه مخصوص همین کار خریداری کنید . این نوارهای را با کمی فشار انگشت می توان روی شمع بکار برد . هر اندازه لازم باشد می توان آنرا برش داد .

 

نوار های طلائی شکل را بطور عمودی به فاصله 2 سانتیمتر از هم بکار ببرید .

 

در پایان شمع می توانید نوارها را بصورت سبد ببافید .