تزیین شمع با منجوق

تزیین شمع با منجوق

در پایین شمع کوچک چراغ خواب می توانید یک ردیف پولک یا منجوق بچسبانید و به دلخواه تزیین کنید . گویی دور تا دور یک میز نورانی ، بشقابهائی از شیشه جوع شده اند .

وسایل لازم

شمع ، منجوق یا پولک رنگی و چسب .

در پایین شمع کوچک چراغ خواب می توانید یک ردیف پولک یا منجوق بچسبانید و به دلخواه تزیین کنید . گویی دور تا دور یک میز نورانی ، بشقابهائی از شیشه جوع شده اند .