نحوه ساخت قالب موم

نحوه ساخت قالب موم

روش ساخت قالب موم-برای اینکه شمع به راحتی خارج شود قالب را با روغن چرب کنید .

 

برای اینکه شمع به راحتی خارج شود قالب را با روغن چرب کنید .

قالب و پایه را با کاغذ خشک کن تمیز کنید .

درون قالب فتیله را بگنجانید و موم را بریزید .

وقتی موم سرد شد ، شمع را خارج کنید .

این شمع ها بی دود هستند و هنگام شب نور خوبی خواهند داشت .