عکسی از ویلای ۴۵ میلیارد تومانی در تهران!

عکسی از ویلای ۴۵ میلیارد تومانی در تهران!

ساختمان ویلایی در زمینی به مساحت ۷۲۰ متر مربع در منطقه شهرک غرب!

ساختمان ویلایی در زمینی به مساحت ۷۲۰ متر مربع در منطقه شهرک غرب!

این ساختمان ۴ طبقه بوده و دارای ۳ طبقه مسکونی است.

واحدهای طبقه اول ۲۹۲ مترمربع و طبقه دوم و سوم ۳۴۰ متر مربع است و ارزش ملک بین ۴۲ تا ۴۵ میلیارد تومان برآورد می شود.
ویلای ۴۵ میلیاردی در تهران!