علائم ضربه مغزی

ضربه مغزی یک آسیب مغزی است که ناشی از وارد آمدن ضربه ناگهانی به سر است.

وارد آمدن این ضربه باعث می‌شود سر و مغز به سرعت به عقب و جلو حرکت کنند و تغییری شیمیایی در مغز ایجاد می‌شود.

ممکن است مشکل باشد که تعیین کرد آیا فرد دچار ضربه مغزی شده است یا نه.

علائم اصلی که بیانگر ایجاد ضربه مغزی هستند، شامل این موارد می‌شوند:

- حمله تشنجی.

- خواب‌آلودگی یا بیدار نشدن.

- سردردی که بدتر می‌شود و برطرف نمی‌شود.

- ضعف، کرختی یا کاهش هماهنگی حرکات.

- سردرگمی و اغتشاش شعور.

- لکنت زبان.

- از دست دادن هشیاری.