با شوهری که از سر کار می آید چه رفتاری باید داشت؟

با شوهری که از سر کار می آید چه رفتاری باید داشت؟

خانم های خانه برای قدردانی از زحمات شوهرانشان کارهایی را باید هنگام ورود شوهرانشان انجام دهند تا خستگی آنها رفع شود.

با شوهری که از سر کار می آید چه رفتاری باید داشت؟

الف- کارهایی که باید انجام داد؟

1- سلام و احوالپرسی معمول منتها با خوشرویی و گفتن «خسته نباشید».

2- گرفتن کیف، کت و بسته های خریداری شده

3- دادن خبرهای خوش

4- آرام کردن فرزندان.

5- سریع آماده کردن میز غذا یا چیدن سفره.

6- پرس و جو از اوضاع کاری روز و فرصت دادن به مرد تا حرف هایش را بزند.

و خلاصه به هر طریق می توانید احساس خوب خود را از ورود شوهر به منزل ابراز کنید.

یادتان باشد :«تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.»

ب- کارهایی که نباید انجام داد؟

1- بی اعتنایی و سرد رفتار کردن.

2- در خواست انجام کاری پیش از غذا خوردن.

3- گله و شکایت از بچه ها و یا شکوه و شکایت از کارهای روزانه.

4- درخواست پول یا بیان سایر توقعاتی که احتمالاً برای مرد مشکل آفرین است در زمان غیر مناسب.

و ...