اعجاز در زمينهء محيط زيست

اعجاز در زمينهء محيط زيست

ملت هاي معاصر از كم آبي و خشكسالي رنج مي برند بنابراين محققان مي گويند كه جنگ هاي آينده بر سر به دست آوردن آب رخ خواهد داد....

ملت هاي معاصر از كم آبي و خشكسالي رنج مي برند بنابراين محققان مي گويند كه جنگ هاي آينده بر سر به دست آوردن آب رخ خواهد داد. اگر لختي بينديشيم خواهيم ديد كه نبي گرامي اسلام در زمينهء «عدم اسراف در آب» از دانشمندان معاصر پيشي گرفته است.

پيامبر به يكي از صحابهء خويش فرمود: حتي در وضو گرفتن نيز اسراف نكن اگر چه كه بر كنار نهري جاري نشسته باشي.

{رواه احمد} حضرت محمد از اسراف در هر چيزي نهي فرموده اند حتي وقتي كه انسان كنار جويي خروشان باشد جايز نيست كه اسراف كرده و آب را بي دليل به هدر دهد. بزرگترين دليل خشكي رودها اسراف است.