• وضعیت آب و هوای استان ها


نمایش آب و هوای:  تهرانوضعیت هوای امروز

هم اکنون : خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت جوی امروز: خطا در دریافت اطلاعات
طلوع آفتاب: خطا در دریافت اطلاعات
دمای جاری(سانتی گراد): خطا در دریافت اطلاعات
غروب آفتاب: خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
رطوبت (درصد): خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
میزان دید(کیلومتر): خطا در دریافت اطلاعات
دمای باد(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
فشار هوا(میلی بار) خطا در دریافت اطلاعات
جهت باد(درجه) خطا در دریافت اطلاعات
وضعیت فشار هوا: خطا در دریافت اطلاعات

وضعیت هوای فردا

وضعیت : خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات

وضعیت : خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات

وضعیت : خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات

وضعیت : خطا در دریافت اطلاعات
حداقل دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات
حداکثر دما(سانتیگراد) خطا در دریافت اطلاعات